Moderní vzdělávání pedagogů

Od 1. září 2019 do 31. srpna 2021 naše škola realizuje projekt „Moderní vzdělávání pedagogů“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013164, z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – zjednodušené projekty – Šablony II, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále jsou podporovány aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a spolupráce s rodiči dětí a žáků v rámci projektových dnů školy.

X