Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Obsah a způsob podání oznámení

 

1. Obsahem oznámení je zejména:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

b) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa.

2. Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

a) ústně v budově ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Palackého 70, 612 00 Brno a to po dohodě s kontaktní osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení;

b) písemně, takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“

c) telefonicky na tel. 725 654 316

d) elektronicky mailem na 9543oznamovatel@jkaccounting.cz 

 e) telefonicky nebo e-mailem přímo na Příslušné osoby, kontakty viz níže

Kontaktní osoba:

Kamila Holáňová, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Palackého 70, 612 00 Brno

e-mail: zus.holanova@gmail.com

 

 Příslušné osoby:

Bc. Jaroslav Kocián, tel. 602 515 900, e-mail: info@jkaccounting.cz

Bc. Petra Peschelová, tel. 725 654 316, e-mail: petra.peschleova@jkaccounting.cz

Ing. Adriana Blechová, tel. 725 654 317, e-mail: adriana.blechova@jkaccounting.cz

 

X