Vyučované předměty

Dechové nástroje

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna se řadí mezi nejoblíbenější a nejpočetněji zastoupené nástroje v rámci výuky na ZUŠ. Její předností je především zdánlivě snadná ovladatelnost, malé rozměry a také nízká pořizovací cena. Těžiště repertoáru zobcové flétny leží v hudbě barokní. V současné době však nástroj zažívá velkou renesanci a uplatňuje se v mnoha žánrech i v soudobé hudbě.

Hra na příčnou flétnu

Příčná flétna se svou stavbou a zvukovými vlastnostmi řadí mezi dřevěné dechové nástroje, ačkoli je v dnešní době vyráběna výhradně z kovů. Získala si svou oblibu, neboť její využití je velmi široké. Studiem hry na příčnou flétnu získávají žáci možnost uplatnění buďto zájmové nebo profesionální. Flétnisté mohou vyniknout v sólovém projevu či komorní hře, tento nástroj je také tradičně zastoupen ve všech symfonických a dechových orchestrech, komorních seskupeních a v kapelách různých stylů a žánrů.

Hra na klarinet

Klarinet je mezi dřevěnými dechovými nástroji vývojově nejmladší, díky velkému tónovému rozsahu a charakteristickému tónu si ale brzy získal oblibu jak v sólovém projevu, tak v orchestrech a komorních souborech. Studium hry na klarinet vede k osvojení základů klarinetové hry v různých stylech a žánrech a získání hudebních schopností pro široké možnosti uplatnění.

Hra na saxofon

Saxofon je pro svou krásnou barvu tónu, která působí jako souznění tónu klarinetu a hoboje, velmi oblíben. Má široké uplatnění počínaje hrou v tanečních orchestrech, symfonických tělesech, přes nejrůznější komorní a jazzová seskupení až po hru sólovou. Studium hry na saxofon umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnění v zájmové či profesionální činnosti, což je samozřejmě podmíněno talentem a individuálním snažením a zaujetím žáka.

Hra na fagot

Fagot, jehož název pochází z italštiny „il fagotto“ a v překladu znamená svazeček, otýpka, vznikl v polovině 16. století v italské Ferraře. Jeho velký tónový rozsah (3,5 oktávy), magické výšky, podmanivě medový střední rejstřík i syté basové tóny jej předurčují k sólové, komorní a orchestrální hře. Byl a je oblíbeným nástrojem mnoha světových skladatelů. Studium hry na fagot vede k osvojení základů hry na tento nástroj v různých stylech a žánrech a získání hudebních schopností pro praktické možnosti uplatnění.

Hra na trubku

Trubka je jedním z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů a je z nich v nejvyšším zvukovém rejstříku. Má lesklý průrazný tón. Dříve byla užívána jako nástroj signální – zahájení boje či různých slavnostních příležitostí. Dnes má široké uplatnění prakticky ve všech hudebních žánrech, především jako nástroj sólový a orchestrální. Studiem hry na trubku získá žák základy hudebního vzdělání a možnost uplatnění v zájmové nebo profesionální rovině.

Hra na lesni roh

Lesní roh je pro svou specifickou krásnou barvu tónu, která je nejbližší lidskému hlasu, velmi oblíben, protože jako jeden z mála se zvukově nejlépe pojí s ostatními nástroji. Ovládnutí tohoto dechového žesťového nástroje patří k jednomu z nejobtížnějších. Má velmi široké uplatnění počínaje hrou v orchestrech přes nejrůznější komorní ansámbly až po hru sólovou. Studium hry na lesní roh umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnění v zájmové či profesionální činnosti, což je samozřejmě podmíněno schopnostmi, dovednostmi a pílí žáka.

Hra na trombon

Trombon neboli pozoun je jedním z nejstarších dechových nástrojů vyrobených z kovu. Má široké uplatnění v rámci mnoha hudebních žánrů (klasika, jazz, taneční a dechová hudba). Používá se nejen v nejrůznějších orchestrech, ale i v komorních ansámblech, v jazzových kapelách a samozřejmě i jako sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru. Při hře na trombon se využívá snižec podle kterého tento nástroj snadno poznáte.

Smyčcové nástroje

Hra na housle

Housle jsou strunný smyčcový nástroj, nejmenší z rodiny houslových nástrojů. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Studium hry na housle umožní žákům postupně zvládnout technické a výrazové možnosti tohoto nástroje, pěstovat kultivovaný a procítěný hudební projev, v praxi se seznámit s interpretací různých stylů a žánrů. Během studia jsou žáci vedeni k uplatnění svých dovedností nejen v sólové a komorní hře, ale mohou se zapojit i do smyčcových souborů a orchestrů ZUŠ.

Hra na violoncello

Violoncello patří k oblíbeným nástrojům již od 17. století. Zvukový rozsah nástroje je tak široký, že se uplatňuje jak v basových doprovodech, tak v sólových melodiích. Studium hry na violoncello dává žákům možnost seznámit se s hudbou různých stylů od klasiky až k jazzové a populární hudbě. Žáci se mohou zapojit do různých souborů a orchestrů ZUŠ, rodinných kapel nebo hudebních skupin.

Klávesové nástroje

Hra na klavír

Studium předmětu umožňuje žákům získat základy klavírní hry, tj. postupně zvládnout její technické aspekty, pěstovat kultivovaný a procítěný hudební projev, v praxi se seznámit s interpretací různých stylů a žánrů. Během studia jsou žáci kromě sólové interpretace vedeni k aktivní čtyřruční, později komorní hře. Pro žáky, kteří se neprofilují jako doprovodní klavíristé, je připraveno alternativní uplatnění – zpěv ve školním pěveckém sboru.

Hra na varhany

Varhany jsou nejstarší klávesový nástroj. Je to nástroj dechového charakteru. Na jeho technickém a zvukovém vývoji se podílela staletí. Varhanní literatura sahá od pozdní gotiky po současnost. Varhany se uplatňují jako nástroj sólový i doprovodný, církevní i světský, historický i soudobý. Studijní zaměření Hra na varhany umožní žákům osvojit si základy hry na tento nástroj, postupně zvládnout jeho specifičnost, technické a zvukové možnosti. Dále se ve stručnosti seznámí s dějinami, literaturou a různými typy nástrojů. Své znalosti pak mohou žáci prakticky uplatnit při občanských i církevních příležitostech.

Hra na cembalo

Cembalo je klávesový nástroj strunného charakteru. Má bohatou historickou literaturu a rovněž soudobí skladatelé se inspirují jeho specifickým zvukem. Má uplatnění sólové, doprovodné, dále v hudbě komorní i jako součást orchestru. Studijní zaměření Hra na cembalo umožní žákům zvládnout základy hry na tento nástroj, její specifičnost, technické a zvukové možnosti i seznámit se ve stručnosti s dějinami a literaturou nástroje a různými typy nástrojů.

Hra na akordeon

Akordeon je nástroj, který má v hudební praxi uplatnění nejen jako nástroj sólový, ale zejména jako součást komorních seskupení. Jeho kořeny jsou především v taneční a jazzové hudbě (tango, valse musette, bossa nova, boogie-woogie, blues). Studium hry na akordeon umožňuje žákům získat základy vzdělání jak v sólové, tak komorní hře a uplatnit se především v zájmové nebo i v profesionální činnosti. Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Bicí nástroje

 

Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje patří mezi nejstarší a nejpočetnější hudební nástroje. Jsou základním hudebním elementem ve většině hudebních stylů. Velkou tradici a význam mají jak v hudbě primitivních národů, tak i v hudbě moderní tzv. vážné nebo populární. Studium hry na bicí nástroje umožňuje žákům získat základy vzdělání a uplatnit se především v zájmové činnosti, eventuálně v profesní. Cílem studia je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Strunné nástroje

Hra na kytaru

Kytara patří k oblíbeným hudebním nástrojům, poněvadž má široké uplatnění nejen v hudbě klasické, ale i jiných žánrech – např. folk, rock, pop, jazz atd. Po zvládnutí základních technických prvků hry se žák dle svých individuálních schopností a zájmů uplatňuje v komorních seskupeních, souborech, při hře doprovodů atd. Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka, získání odborného hudebního vzdělání a kromě sólové hry také praktické využití kytary jako doprovodného nástroje.

Hra na cimbál

Cimbál má dlouholeté místo jak v evropské hudební kultuře, tak v rozličných kulturách po celém světě. I když byl v Evropě v určitém vývojovém období utlačen do pozadí jinými nástroji, ve 20. století je jeho využiti a rozšíření opět na vzestupu. A to nejenom v hudbě lidové či klasické, ale i nonartificiální, jazzové apod. V rámci výuky hry na cimbál se žáci průběžně zaměřují na studium jednotlivých složek hudby, které muže cimbál zastávat, a to jak složku melodickou, rytmickou, tak harmonickou a rozvíjet se v komplexním vnímaní a interpretaci hudby klasické, lidové i populární.

Zpěv / sólový zpěv

 

Sólový zpěv

Lidský hlas je prapůvodním nástrojem odnepaměti. Je to nejpřirozenější projev člověka. Výuka sólového zpěvu pracuje s fyziologickými možnostmi žáka, nenásilně hlas kultivuje a rozvíjí. Vychovává žáka buď k profesionálnímu sólovému projevu nebo k uplatnění v amatérských souborech či uskupeních.

Přípravné a teoretické předměty

 

Přípravné studium

Studium přípravné hudební výuky je určeno dětem od 5 do 7 let. Je zaměřeno na zpěv lidových a umělých dětských písní, spojený s pohybovým a výtvarným projevem. Dále si děti osvojí základní rytmy, čtení a psaní not a jsou schopny krátkého společného vystoupení. Výuka je realizována kolektivně.

Podle věku a zkušeností nejmladších žáků je studium členěno do tří učebních plánů:

Učební plán I. – PHV C
– je určen pro děti předškolního věku
– studium je dvouleté, ve druhém roce se děti věnují kromě hudební výchovy také přípravné hře na zvolený hudební nástroj
Učební plán II. – PHV B
– je určen dětem školního věku, které se od samého začátku hudebního vzdělávání
současně věnují i hře na zvolený hudební nástroj
Učební plán III. – PHV A
– je určen dětem školního věku, které začínají hrát na nástroj až od II. pololetí školního roku.

Učebnice do PHV: M. Vozár: Pojďme si hrát

 

Skladba

Cílem studia je rozvíjení hudebního vnímání a vlastního tvořivého přístupu k hudbě, což mimo jiné podporuje chápání hudební teorie a její používání v praxi. Poslechové hodiny a rozbory skladeb seznamují žáka s díly skladatelů všech stylových období a různých stylů hudby. Použitím počátečních improvizačních her a drobných kompozičních pokusů převádí žák své představy do hudby. Hudební fantazii zachycuje tvořením skladeb, písní a hudebních ilustrací textu. Postupně přechází k používání větších skladebných forem pro jeden a více nástrojů a realizuje hlubší znalosti hudební teorie. Žáci, kteří nehrají na akordický nástroj, mají k dispozici také klavír, který využívá notaci v basovém i houslovém klíči a zlepší orientaci v harmonii. Své práce žák prezentuje na veřejném vystoupení, na soutěžích a ve spolupráci s dalšími obory ve škole.

 

Hudební teorie a praxe

V průběhu pětiletého studia žáci získají všestranné teoretické znalosti a povědomí o historickém vývoji hudby a charakteristice různých stylových období. Poslechem reprodukovaných skladeb se naučí citlivě vnímat hudbu, vyjádřit a obhájit na ni svůj názor. Osvojí si praktické dovednosti v intonaci, rytmu, sluchové analýze a zdokonalí se v pěveckém projevu. Vědomosti i praktické zkušenosti uplatní při studiu hry na nástroj či zpěvu a stanou se z nich odborně poučení posluchači hudby.

Učebnice HTP: M. Vozár: Hudební nauka pro ZUŠ (dle daného ročníku)

 

Speciální hudební nauka

Výuka je určena žákům, kteří se chtějí zodpovědně připravit k talentovým přijímacím zkouškám na střední, vyšší a vysoké umělecké a pedagogické školy s hudebním zaměřením, a pro žáky, kteří mají zájem rozšířit svoje hudebně teoretické a hudebně historické znalosti, zdokonalit se ve zpěvu, intonaci a sluchové analýze, a přitom nepomýšlejí na profesionální uměleckou dráhu. Stanou se však odborně poučenými amatéry, jež najdou uplatnění v amatérských pěveckých sborech, orchestrech, kapelách, lidových cimbálových souborech i při provozování hudby na kůrech kostelů. Také se zintenzivní jejich prožitek poslouchané hudby.

X