Když se řekne ZUŠ…

Základní umělecká škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru (herectví). Nenahrazuje běžnou základní školu, ani s ní není propojena. Žáci navštěvují základní uměleckou školu navíc k docházce do svojí základní školy.

Výuka v Základní umělecké škole probíhá v odpoledních hodinách podle individuálních rozvrhů – hra na hudební nástroj, nebo kolektivních rozvrhů – hudební nauka, taneční obor, výtvarný obor, herectví. Výuka v základním uměleckém vzdělávání podléhá ministerstvu školství (to je rozdíl oproti nejrůznějším kroužkům) a řídí se školními vzdělávacími programy (ŠVP). Závazným dokumentem na státní úrovni je Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké školy.

Do studia příslušného oboru jsou přijímání žáci na základě prokázaných předpokladů (přípravné studium) nebo talentové zkoušky (studium I. a II. stupně, a studium pro dospělé). Do přípravného studia jsou přijímány děti od 5 let. Ke studiu I. stupně jsou přijímány děti od dokončeného 7. roku věku k 1. 9. daného školního roku. Ke studiu II. stupně jsou přijímány děti po ukončení I. stupně.

Studium daného stupně uměleckého oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou, která může mít podobu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací.

X